Sömürüye ve Fosil Yakıtlara Değil, Saygın İşlere ve Temiz Enerjiye Dayalı Bir Dünya! Yeşil Yeni Düzen

0
125

Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018’de 62 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı.

Ancak son dönemde hızı artanlar sadece yağışlar, sıcaklık ya da rüzgar değildi. 2015’te ilan edilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, aynı yıl imzalanan Paris Anlaşması, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin geçen yıl yayımladığı 1,5 Derece Özel Raporu, İsveçli Greta Thunberg’in liderliğinde başlatılan okul boykotları ve ABD’de Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in önderliğinde gündeme gelen Yeşil Yeni Düzen ile iklim eylemi de hızını artırdı.

Eski düzenin yöntemlerinin işlemediğini iyiden iyiye hissettiğimiz bugünlerde, hem eşitsizlik hem de iklim değişikliğinin yarattığı krizlerle başa çıkmak için ekonomide büyük ve cesur bir dönüşüme işaret eden Yeşil Yeni Düzen, neden yeni yol haritamız olmasın?

Yeşil Yeni Düzen

1933’te başkanlık koltuğuna oturan Franklin D. Roosevelt “Yeni Düzen” (New Deal) adını verdiği reform pa­ketini işte böyle bir dönemde hayata geçirdi. Hem ekonomiyi hem de kum fırtınalarının yarattığı olumsuz duru­mu iyileştirmek için ekonomik, sosyal ve siyasal önlemleri içeren bu “düzen”, istihdam yaratmaya ve kamu yatırım­larının artırılmasına odaklanmıştı. Ro­osevelt, yoksul ve evlerinden ayrılmak zorunda kalmış çiftçiler için de tedbir­ler aldı. Neticede milyonlarca iş imkanı yaratıldı, 3 milyar ağaç dikildi, barınak­lar inşa edildi…

Bu süreçte felaketler yaşayan sadece ABD de değildi. Dünya Meteorolo­ji Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018’de 62 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı. İklim değişikliği ile bağlantılı sel, kuraklık, sıcak hava dalgası gibi aşırı hava olayları, 1980 ve 2017 yılları arasında Avrupa genelinde yaklaşık 453 milyar euroluk ekonomik kayba neden olmuştu.

Ancak son dönemde hızı artanlar sade­ce yağışlar, sıcaklık ya da rüzgar değildi. 2015’te ilan edilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, aynı yıl imzala­nan Paris Anlaşması, Hükümetlerara­sı İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) geçen yıl yayımladığı 1,5 Derece Özel Raporu, İsveçli Greta Thunberg’in li­derliğinde başlatılan okul boykotları ve ABD’de Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’in önderliğinde günde­me gelen Yeşil Yeni Düzen (YYD) ile iklim eylemi de hızını artırdı…

Obama’nın Temiz Enerji Planı’ndan Yeni Yeşil Düzene

Kongre Üyesi Alexandria Ocasio- Cortez ve Senatör Ed Markey, des­tekçileriyle birlikte 7 Şubat’ta YYD metnini açıkladı. İklim inkârcılığıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump üç gün sonra attığı tweet ile YYD’yi her zamanki üslubuyla eleştirdi: “De­mokratların Yeşil Yeni Düzenleri ile ilerlemelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sözde ‘Karbon Ayakizi’ için bütün uçakları, arabaları, inekleri, petrolü, gazı ve orduyu kalıcı olarak saf dışı bırakması harika olurdu. Başka hiç­bir ülke aynısını yapmayacak olsa bile. Dahice!”

Aslında ABD, iklim değişikliği ile mü­cadelede benzeri bir girişime Başkan Barack Obama döneminde de tanıklık etmişti. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından hazırlanan ve Başkan Obama tarafından 2015’te açıklanan Temiz Enerji Planı’nın öncelikli ama­cı ülkenin iklim değişikliğine yaptığı “aşırı” katkıyı azaltmaktı.

2030 yılı için planda öngörülen karbon salımındaki 2005 seviyesine göre %32’lik düşüş, 870 milyon ton daha az kirlilik anlamı­na geliyordu. Plan yenilenebilir enerji üretimini 2030 itibarıyla %30 artırma­yı öngörüyordu. Bu plana tepkiler de tıpkı bugün olduğu gibi gecikmemişti. ABD Senatosu’nun Çoğunluk Lideri, Cumhuriyetçi Mitch McConnell, pla­nın hedeflerini “gerçekçi olmadığı ve büyümeye engel olacağı” gerekçesiyle eleştirerek 50 eyaleti bu planı reddet­meye çağırmıştı.

İklim Değişikliği ve Toplumsal Sorunlar

Peki YYD, iklim değişikliğiyle müca­dele konusunda hangi unsurları içeri­yor? Öncelikle 10 yıl içinde %100 ye­nilenebilir enerjiye geçişten bahseden teklifteki hedefler, şu konularda 10 yıllık bir mobilizasyonu gerektiriyor: İklim değişikliğiyle bağlantılı afetlere karşı dayanıklılık oluşturmak;

altya­pıları güçlendirmek; enerji talebini temiz, yenilenebilir ve sıfır emisyon­lu enerji kaynakları ile karşılamak; emisyonları durdurmak için çiftçilerle birlikte çalışmak; ulaşım sektörünü elektrikli araçlar, toplu taşıma ve hızlı trenle yeniden düzenlemek; ormanları yani yutak alanlarını artırarak atmos­ferdeki seragazı yoğunluğunu kontrol altına almak.

Toplumsal sorunlarla mücadelede ise şu hedefler dikkat çekiyor: Adil üc­retli işler, hastalık izni, ücretli izinler ve emeklilik güvencesi; yüksek kaliteli sağlık hizmeti; ücretsiz yüksek öğrenim; bütçeye uygun, güvenli konutlara eri­şim; işgücü ve işyeri için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik; ayrımcılığın gideril­mesi, ücret ve saat standartları; tehlikeli atık alanlarının temizlenmesi; temiz su, hava, sağlık, gıda ve doğaya erişim.

Çevre alanında faaliyet gösteren ABD merkezli bir STK olan Sierra Club, YYD’nin “ne olduğunu” ayrıntılı bir şekilde açıklıyor.

Buna göre, YYD hem eşitsizlik hem de iklim değişik­liğinin yarattığı krizlerle başa çıkmak için ekonomide büyük ve cesur bir dönüşüme işaret ediyor. Bu da, sömü­rü ve fosil yakıtlar üzerine inşa edilen bir ekonomiden saygın işler ve temiz enerji temelli bir ekonomiye geçiş için devasa kamu kaynaklarının harekete geçirilmesi anlamına geliyor:

“Statüko ekonomisi milyonları arkada bırakır. Kurumsal kirleticiler ve milyarderlerin ceplerini doldururken, emekçi sınıfın ailelerini, beyaz olmayan toplulukları, artmayan ücretler ve zehirli kirlilik ile karşı karşıya bırakır.

İklim krizi bu sis­tematik adaletsizlikleri derinleştiriyor, zaten zor durumda olan topluluklar, fırtınalar, kuraklıklar ve sellerle daha da zor duruma düşüyor. Kemikleşmiş eşitsizlik, iklim değişikliğinin etkilerine ön saflarda maruz kalan toplulukları uyum sağlamak ve çözüm bulmak için gerekli kaynaklardan mahrum bıraka­rak krizi daha da alevlendiriyor.

İklim değişikliği ve eşitsizlik, birbirlerinden ayrılmayacak şekilde bağlılar. Birini ele almadan diğeriyle başa çıkabilmemiz mümkün değil. YYD bunu sağlayabilir.

Adaletin ve bilimin gerektirdiği hızla iklim krizi ile başa çıkabilmek için alt­yapımızı iyileştirebilir, enerji sistemi­mizi yeniden oluşturabilir, binalarımızı güçlendirebilir ve ekosistemlerimizi restore edebilir. Bunu yaparak da, kir­liliği durdururken ailelerin geçimini sağlayabilecek milyonlarca iş yaratabi­lir, temiz hava ve suya erişimi artıra­bilir, ücretleri yükseltebilir ve iklime karşı direnç oluşturabilir. Eşitsizlikle mücadelede, bu faydalar öncelikle fosil yakıt ekonomisinin yükünü taşıyan çalı­şan sınıfların ailelerine, beyaz olmayan topluluklara gitmeli.”

“Astım Hastalığına Maruz Kalan Çocukların Ailelerine Elitist Demek”

YYD’yi gerçekleşmesi imkansız olarak değerlendirenler de var, gayet müm­kün olduğunu söyleyenler de. Ocasio- Cortez oldukça güçlü biçimde teklifi savunmaya devam ediyor. 26 Mart’ta yapılan oylamada, çoğunluğunu Cum­huriyetçilerin oluşturduğu Senato’da YYD’nin 57-0 oyla reddedilmesinin ardından yaptığı konuşma da oldukça çarpıcıydı: “Bu elitist bir mesele değil, bu bir yaşam kalitesi meselesi. İnsan­lara temiz hava ve temiz su konusun­daki kaygılarının elitist olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Bunu Güney Bronx’ta, ülkede en yüksek oranda gö­rülen astım hastalığına maruz kalan ço­cuklara söyleyin. Flint’te, çocuklarının kanlarındaki kurşun düzeyi yükselen ailelere söyleyin… Onlara ‘elitistsiniz’ deyin… İnsanlar ölüyor! Ölüyorlar! Bu ciddi bir mesele! Partizan olmamalı… Bilim partizan olmamalı…”

YYD sadece davranış değişikliği değil, büyük yapısal değişimler gerektiriyor ve finans, ekonomi ve ekosistemin bir­birine sıkıca bağlı olduğu gerçeğinden yola çıkıyor. YYD’nin geliştirilmesine katkı sağlayan New Consensus adlı düşünce kuruluşunun kurucusu De­mond Drummer, “İklim değişikliğini, diğer konuları hesaba katmadan ele alamazsınız.

Ekonominin tamamı fosil yakıtlar etrafında inşa edilmiş duruma. Aynı ekonomi şiddetli bir yoksulluk ve ücretlerde durgunluk da yaratıyor” di­yor. Drummer YYD’yi, “Geliştirmek için savaş verdiğimiz ekonomi ve po­litikanın en somut ifadesi” olarak nite­liyor ve “Şayet ABD bu noktaya ulaş­mak istiyorsa kamu sektörü ve özel sektör birlikte çalışmalı” diye ekliyor.

YYD’yi eleştirenler hesap defterinin sadece bir tarafına bakıyor. Örneğin ABD’deki binaların iyileştirilmesinin 400 milyar dolara mal olacağı tahmin edilirken, bunu yapmanın, 1,4 trilyon net değer yaratacağından bahsedilmi­yor.

“Sınır Aşan” Bir Düzen

Bahsedilen tablo, aslında Türkiye de dahil pek çok ülkenin mevcut du­rumunu ve olası bir dönüşümün ne gibi fırsatlar yaratabileceğini ortaya koyuyor. Zaten konunun uzmanları da iklim değişikliği ve eşitsizliklerle mücadelenin tek bir ülkenin çabasıy­la gerçekleşemeyeceğini, küresel bir çabanın kaçınılmaz olduğunu vurgu­luyor.

İklimi, IPCC Yorgunluğundan Çıkarmak

Şu bir gerçek ki, YYD bugün sadece ABD’de değil, Avrupa’da da en çok konuşulan konulardan biri. Washing­ton Üniversitesi’nden Nives Dolsak ve Assem Prakash, Forbes’da yayım­lanan yazılarında, YYD’nin imkansızı gerçekleştirdiğini söylüyorlar: “İklimle ilgili tartışmaları ‘IPCC yorgunluğun­dan’ çıkarıp ABD ulusal politikasının merkezine yerleştirdi.

Evet, YYD her ne kadar günümüzün “acı” gerçeklerinden yola çıksa da yapı­labilecekler konusunda umut vaat edi­yor. Belli ki “eski düzen”in yöntemleri işe yaramıyor. Bu durumda hem eşit­sizlik hem de iklim değişikliğinin yarat­tığı krizlerle başa çıkmak için büyük ve cesur bir dönüşüme işaret eden YYD, neden yol haritamız olmasın? Unutma­yalım, her cuma iklim için okullarını asan çocukların gözleri üzerimizde!

Yeni Yeşil Düzen Neyi Hedefliyor?

– Ailelerin Geçimlerini Devam Ettirecek Milyonlarca İş: Kurşun boruları değiştirmek, binaları izole etmek, rüzgar türbinleri üretmek gibi faaliyetlerin milyonlarca çalışana iş fırsatı yarattığı yeni bir ekonomik dönüşüme öncülük etmek. Yaratılan bu işler aile geçimini sağlayacak ücretler ve faydalar, güvenli çalışma koşulları, eğitim ve ilerleme fırsatlarıyla adil olacak.

– İklimin Sağlığı: Temiz enerji ekonomisine geçişte, yenilenebilir enerjinin dağıtımı için akıllı şebekelere yatırım yaparak, enerji verimli üretimi teşvik ederek ve toplu taşımada düşük emisyonlu araçları yaygınlaştırarak, kirliliği ciddi oranda düşürmek.

– Temiz Hava ve Su: Tehlikeli atık alanlarını temizleyerek, zehirli hava miktarını ve petrol, gaz ve kömürün sebep olduğu su kirliliğini azaltarak, bugün en fazla zehre maruz kalan beyaz olmayan topluluklar ve düşük gelirli aileler için fayda yaratmak.

– Düşük Maliyetler: Enerji verimli evler aracılığıyla çalışan sınıfın ailelerinin enerji faturalarını azaltmak, rüzgar ve güneş enerjisine erişebilmeleri ve toplu taşıma için daha sağlam seçenekler sunmak.

– Dirençli Topluluklar: Toplulukların artan iklim riskleri karşısında güvenliklerini ve büyümelerini sağlamak için daha fazla kaynağa ihtiyaçları olduğundan yola çıkarak; sellere direnç gösterebilmeleri için köprülere, kasırgalardan korunmak için sulak alanları iyileştirmelerine ve deniz seviyelerinin yükselmesinden etkilenmemek için kıyıları korumalarına destek olmak.

– Irksal ve Ekonomik Eşitsizliklerin Azaltılması: Bahsedilen faydalardan çalışan sınıf ailelerinin ve beyaz olmayan toplulukların yararlanmasını sağlamak. Sistematik ırkçılık ve ekonomik sömürüye karşı yeni iş fırsatları, maliyet tasarrufları, temizleme projeleri, direnç inisiyatifleri oluşturmak.

İklim Değişikliği Yeni Bir Ekolojik Sosyal Sözleşme Gerektiriyor

Clima Europa adlı bağımsız sivil inisiyatif, Avrupa Yeşil Yeni Düzeni için bir manifesto yayımladı. 10 ilke ve eylemin de belirlendiği manifestoda Avrupa Birliği’nden (AB) Avrupa Yeşil Yeni Düzeni’ni geliştirmesi ve uygulanması konusunda taahhüt vermesi istendi.

Böyle bir düzenin iklim değişikliği sorununu toplumunkilerden ayırmayan sosyal ve sürdürülebilir bir Avrupa demokrasisi vizyonunu kapsadığı belirtilen manifestoda şu ifadelere yer verildi: “Bu düzen, adil ve bilim temelli, hem Avrupa sınırlarının içinde hem de dışında ekolojik bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlıyor. İklim değişikliği vatandaşlar, işletmeler ve kurumlar arasında yeni bir ekolojik sosyal sözleşme gerektiriyor.

Avrupa sistemi; çevresel, ekonomik ve sosyal zorlukları birlikte ele almalı ve eşitsizlikleri azaltmak ve vatandaşları dönüşümün olumsuz etkisinden korumakiçin sürdürülebilir ve refah üreten çözümler sunmalı.”

Manifesto çerçevesinde, Avrupa’nın geleceği için belirlenen ve alt başlıklara sahip 10 adet ilke ve eylem ise şu şekilde sıralandı:

1- Güvenli ve sürdürülebilir geleceğe yatırım

2- Adil ve ekolojik bir finans sistemi

3- Döngüsel ekonomiye teşvik

4- Fosil yakıtları toprağın altında tutmak

5- Esnek ve adil bir geçiş için iklim etkilerine karşı korunmak

6- Herkes için güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşımı sağlama almak

7- Herkes için temiz hava hakkı

8- Tarım ve gıdayı etraflıca düşünmek

9- Denizleri ve okyanusları plastikten arındırmak

10- Paris Anlaşması’nın uygulanmasını uluslararası ilişkilerin kalbine yerleştiren yeni bir dış politika

KAYNAK :https://www.iklimhaber.org/somuruye-ve-fosil-yakitlara-degil-saygin-islere-ve-temiz-enerjiye-dayali-bir-dunya-yesil-yeni-duzen/

HABER: BÜLENT ÖZGEN