Pazar, Temmuz 21, 2024
Semercioglu Zeytincilik
Ana SayfaÇevreOrman Kanunu değişikliği yayımlandı

Orman Kanunu değişikliği yayımlandı

Orman Kanunu’nda değişiklik getiren kanun bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.Verimli orman alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilecek.

Orman Kanunu’nun 16’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile yapılan değişiklik ile verimli orman alanlarında da bakanlığın uygun görmesi halinde madencilik faaliyeti yapılmasının önü açıldı.

Ayrıca doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilite edilmesi işlerinin ihale yoluyla gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği hükmü getirildi.

İlgili maddede yapılan değişiklik şu şekilde oldu;

Orman Kanunu’nun 16’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile yapılan değişiklik ile verimli orman alanlarında da bakanlığın uygun görmesi halinde madencilik faaliyeti yapılmasının önü açıldı.

Ayrıca doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilite edilmesi işlerinin ihale yoluyla gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği hükmü getirildi.

İlgili maddede yapılan değişiklik şu şekilde oldu;

    Madde 16 – Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri hariç, bedeli alınarak ÇevreTarım ve Orman Bakanlığınca izin verilir.

Ancak, temditler dahil ruhsat süresince müktesep haklar korunmak kaydı ile Devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, Çevre Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlıdır.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin; baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmaz.

    Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar.

    Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.

    Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir. Rehabilite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir.

Maddenin uygulanması ile ilgili tanım, şekil, şart ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.veya Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ihale mevzuatına göre gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.

KAYNAK : https://yesilekonomi.com/orman-kanunu-degisikligi-yayimlandi/

HABER : BÜLENT ÖZGEN


[1] 7442 Orman Kanu

RELATED ARTICLES
- Advertisment - YURT LOJİSTİK Gazete

Most Popular

Recent Comments